Zapraszamy:

pn - pt 9-17

sob. 9-14

 

Ponadto w naszej ofercie:

http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.bramygk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.markizygk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.moskitieragk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.ogrodygk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.okiennice1gk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.oknagk-is-107.jpglink
http://swiatrolet.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.roletygk-is-107.jpglink
«
»
Loading…
genti tip servieta piele
logotype logotype logotype logotype

O Firmie

 

Fir­ma Mar­kiz ze Szczecina dzia­ła na ryn­ku już od 1991 ro­ku. W szerokim pro­fi­lu dzia­łal­no­ści fir­my znaczące miejsce zajmują róż­ne­go ro­dza­ju we­wnętrz­ne prze­sło­ny prze­ciw­sło­necz­ne. Mamy w swojej ofercie bogatą gamę produktów od żaluzji poziomych przez rolety tkaninowe, żaluzje pionowe po nowoczesne rozwiązania jak panel track czy plisy. Ważne miejsce zajmuje również pro­duk­cja drew­nia­nych okien, okien­nic, ogro­dów zi­mo­wych oraz drzwi.          

W na­szej ofer­cie po­sia­da­my także zewnętrzne przesłony przeciwsłoneczne.

Na­szym ce­lem jest ofe­ro­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług i fa­cho­we­go mon­ta­żu rolet, plis czy żaluzji oraz za­pew­nie­nie naszym klien­tom ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i po­gwa­ran­cyj­ne­go.

Ro­sną­ce wy­ma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia klien­tów są sta­le przez nas uwzględ­nia­ne,dla­te­go bo­ga­ta ofer­ta fir­my jest sys­te­ma­tycz­nie po­więk­sza­na i uzu­peł­nia­na o no­we rozwiązania osłonowe, nowe typy rolet czy żaluzji.
Istot­ne są rów­nież dla nas za­so­by ludz­kie. Po­nad dwu­dzie­sto­let­ni okres funk­cjo­no­wa­nia i cią­głe­go roz­wo­ju fir­my przy­czy­nił się do stwo­rze­nia ze­spo­łu fa­chow­ców i to oni bu­du­ją na­szą mar­kę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rolet tkaninowych, żaluzji różnego rodzaju, plis czy panel track. Wierzymy, że każdy znajdzie rozwiązanie dla siebie.